---

You are here

Informatii cu privire la sanctiunile aplicate pentru lipsa rovinietei valabile se obtin de la CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, la numarul de telefon 021.317.11.25. In situatia in care doriti transmiterea unei petitii, ce are ca subiect un proces vebal de constatare a contraventiei pentru lipsa rovinietei, aveti posibilitatea de a va adresa CESTRIN prin e-mail la adresa info.rovinieta@cestrin.ro sau fax la numarul 021.315.15.84.

În situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare eronat, se va solicita CNAIR SA corecţia în baza de date a numărului de înmatriculare şi, după caz, a numărului de identificare.

Solicitarea de corecţie, care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR SA, se transmite prin e-mail, fax sau la adresa postala, împreună cu:

a) o copie de pe documentul care atestă emiterea rovinietei, cu excepţia cazului în care rovinieta a fost emisa prin intermediul serviciului de mesaje scurte;

b) o copie de pe certificatul de înmatriculare a vehiculului.

Pe lângă documentele prevăzute anterior, în cazul în care în documentul care atestă emiterea rovinietei este înscris un număr de înmatriculare alocat unui tip de vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere, utilizatorii străini au obligaţia de a transmite şi o copie de pe certificatul de înmatriculare a acestui vehicul.

Pe baza solicitării transmise, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA, se efectuează corecţia erorilor materiale, în cazul în care situatia expusa de catre solicitant se încadrează într- una dintre cele prevăzute în anexa la normele metodologice.

Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării de corecţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA. Utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă pentru numărul de înmatriculare şi/sau numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNAIR SA a efectuării modificării în baza de date.

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitate acestora.

CNAIR SA nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal.

In aceasta situatie, puteti formula o contestatie la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, conform celor inscrise in procesul verbal primit.

Totodată, pentru a evita aplicarea unor alte sanctiuni contraventionale, va informam ca trebuie să vă adresaţi organului fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă aveţi domiciliul. Acesta va notifica DRPCIV cu privire la înstrăinarea vehiculului, în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglemetările în materie fiscală, pentru a efectua menţiunile necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (RNEPCVI).

In cazul înregistrării vehiculului respectiv circuland fara rovinietă valabilă, mențiunea privind înstrăinarea acestuia (conform celor precizate mai sus), va fi adusă la cunoștință CNAIR SA, fiind astfel evitată întocmirea unui proces verbal de constatare a contravenției pe numele dvs.

In cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal.

  • prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
  • prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
  • prin e-mail la adresa chitanta@cestrin.ro;

 

Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului. Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing).

Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA. Acestea se fac venit integral la:

  • bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice, respectiv respectiv la bugetul local al unității/ subdiviziunii administrativ teritoriale în care contravenientul persoana fizica își are domiciliul;
  • bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

  • bugetelor locale - se achită prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei (ex. ghiseul.ro daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa faca plata amenzii, este inrolata);
  • bugetului de stat - se achită prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului.

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa rovinietei:

- conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona sa achite amenzile;

- conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achite amenzile;

- mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale si de unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz, pot achita amenzile.