---

You are here

Comunicat CNADNR SA 12.08.2016

 

Autostrada Orăştie - Sibiu, Lot 3

12.08.2016

 

În luna decembrie 2015, la preluarea mandatului de către actualul director general al CNADNR SA, cei 200 de m din lotul 3 Orăştie - Sibiu erau demolaţi, traficul rutier fiind deja oprit pe întreg lotul.

Existenţa porţiunii demolate este un fapt ca atare şi în consecinţă au fost luate în calcul toate variantele pentru refacerea acesteia, dar şi pentru redarea traficului pe întreg lotul 3 în condiţii de maximă siguranţă. Aceste variante au fost analizate din punctul de vedere al specialiştilor pe baza expertizelor realizate.

Expertiza tehnică privind fenomenele de degradare constatate în cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Orăştie – Sibiu, lot 3: km 43+855 – km 65+ 965 (fenomenele de degradare constatate în zonele Km 59 + 900,00 - zona de tasare – şi km 60 + 600,00 – 60 + 700,00 - zona de fisurǎ) realizata de catre expertii tehnici autorizaţi prevede:

 

CAUZE CARE AU DETERMINAT DEMOLAREA SECTORULUI AFECTAT

 

Executarea defectuoasă a proiectului

 

 • modul defectuos de desfășurare a lucrărilor nerespectând etapizarea prevăzută a lucrărilor
  • neexecutarea în totalitate a dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor (atât de suprafaţǎ cât şi de adâncime), înaintea lucrărilor de realizare a corpului autostrăzii;
  • nefuncționarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor;
 • execuția defectuoasă a lucrărilor aferente corpului autostrăzii:
  • Nu a fost atinsă cota de fundare proiectată, care trebuia să se afle cu minimum 3m sub suprafaţa de alunecare depistată în studiile şi expertizele din anii 2012 – 2013 şi care a impus soluţia proiectată;
  • Rambleul din balast, cu grosimi de 6-7m este alcătuit dintr-un pachet de materiale necoezive care se pot încadra în denumirea generică “balast sort 0,06mm - 70mm;
  • Balastul din rambleu (umplutură) se află în stare de îndesare variabilă având un grad de compactare extrem de neomogen pe verticală şi pe toată ampriza secţiunii drumului așa cum rezultă din încercările pe teren (2015) cât și din prelucrarea datelor din execuție (deflectometrie - iulie 2014);
  • În corpul rambleului au fost relevate rare resturi de material geotextil (fire textile) şi nu au fost întâlnite geogrilele prevăzute ca armătură la distanțe de 50 cm;
  • Perna de piatră spartă armată cu geogrile cu rol de fundație a rambleului, nu a fost întalnită în foraje, nici granulometric şi nici geometric;
  • Materialele de sub rambleul de balast, argile care constituie terenul de fundare natural al zonei, sensibile prin raport cu apa, caracteristicile de compresibilitate scăzând și generând astfel tasări necontrolabile.
  • Sistemele de drenaj nu au funcţionat.
  • Structura rutierǎ a fost executatǎ neglijent:
   • încercǎrile pentru evidenţierea deformaţiilor permanente (fǎgaşe) aratǎ cǎ mixtura din stratul de uzurǎ are o sensibilitate mare în acest sens (informaţiile provin din studiile de laborator şi teren efectuate de CESTRIN şi/sau Laboratoarele DRDP Cluj şi/sau Braşov);
   • Stratul de balast stabilizat prevǎzut în proiect nu a fost identificat în sondajele efectuate;
   • Considerând că stratul de balast stabilizat a fost realizat fiind încǎrcat cu stratul superior (mixtura bituminoasǎ AB2) la doar câteva ore dupǎ începerea prizei, contrar recomandǎrilor tehnice, este foarte posibil sǎ se fi degradat neuniform;

Infiltrații și mișcări ale apei subterane necontrolabile în terenul de fundare 

 • Variația umidității în adâncime în terenul natural de sub corpul autostrăzii trebuie coroborată cu depistarea infiltrațiilor de apă în forajul F4 la 7,80m (contactul între umplutura granular și terenul argilos), în forajul F5 la 12,70m; în forajul F6 la 13,70m (contactul argila- marna); atestând o posibilă circulație a apei subterane prin sistemul de fisuri și pungi nisipoase din pachetul argilos.

 

RECOMANDĂRI GENERALE

 

Pentru siguranţa şi stabilitatea lucrărilor trebuie respectate atât în proiectare, cât şi în execuţie următoarele principii:

 • Implementarea și respectarea prevederilor din normele tehnice naționale;
 • Terenul de fundare trebuie să fie stabil;
 • Indiferent de soluțiile de remediere a defecțiunilor sistemul general prevăzut în proiect pentru drenaj, colectare şi evacuare a apelor din corpul drumului şi adiacent acestuia trebuie să fie funcţional în noile condiţii.
 • Toate lucrările vor fi executate, verificate şi vor respecta cerinţele de calitate impuse conform proiectului, care trebuie revizuit în funcţie de condiţiile actuale.
 • Pentru a asigura o structură rutiera funcțională:
  • vor fi revăzute rețetele pentru mixturile bituminoase;
  • la execuție se vor efectua verificări complexe în vederea asigurării tuturor condițiilor de calitate prevăzute prin caietele de sarcini;
  • se precizează: nici un strat asfaltic nu își va atinge performanțele dacă stratul anterior nu va fi executat corect, pentru a asigura o bună capacitate portantă;
  • Se insistă asupra necesității asigurării unei execuții și protejări corecte a stratului de balast stabilizat;
  • La execuția straturilor rutiere, cât și a umpluturilor subiacente se va avea în vedere o creștere constantă a capacității portante la nivelurile succesive ale straturilor, astfel încât să nu mai existe neomogenități sau zone vulnerabile incluse;
  • Având în vedere importanța lucrării, nu este permisă asigurarea gradelor de performanță doar la cerințele minime prevăzute în normative.

 

ETAPELE REFACERII LOTULUI III AL AUTOSTRĂZII ORĂŞTIE - SIBIU

 

La începutul lunii aprilie, după o analiză temeinicărealizată de conducerea CNADNR SA, pentru a confirma calitatea lucrărilor executate a fost demarată o procedură pentru achiziția unei expertize tehnice pentru întreg lotul.

De asemenea, în aceeași perioadă a fost constituit și grupul de lucru, în vederea refacerii lotului III din Orăstie -Sibiu. Această lucrare va fi executată în regie proprie. Persoanele desemnate să facă parte din acest grup au ca principală sarcină repunerea traficului în condiții de siguranță şi confort.

Până în prezent au fost executate lucrările de pregătire ale șantierului, urmând ca procesul de reconstrucție să intre la capacitate maximă odată cu aprobarea proiectului tehnic de către Comisia Tehnico-Economică.

În data de 09.08.2016, în cadrul şedinţei CTE/CNADNR SA s-a avizat cu 12 voturi pentru şi 4 împotrivă soluţia tehnică pentru zona cuprinsă între km 60+500 - 60+700 aferentă tronsonului de Autostradă Orăştie - Sibiu, lot 3, faza Proiect Tehnic.

Soluţia tehnică avizată presupune execuţia a 6 tranşei drenante, la o adâncime de 7 m, transversal amprizei autostrăzii, distanţa dintre acestea fiind variabilă, distanţele mai mici sunt în zona cu înălţimea de rambleu mai mare, aceasta distanţă crescând pe măsura reducerii înălţimii rambleului, având ca principal rol îmbunătăţirea terenului de fundare.

Lungimea acestor tranșei este de 65 m pentru 4 drenuri şi de 285 m pentru două dintre acestea. La capul aval al tranșeilor transversale cu lungimea de 65 m, se montează cămine de vizitare. Între aceste cămine se realizează drenurile de evacuare, care unesc toate aceste cămine de vizitare.

Cele doua tranşei cu lungimi mai mari, respectiv 285 m, sunt necesare atât pentru evacuarea apelor drenate către pârâul din aval, cât şi pentru asanarea zonei mlăştinoase aflate în aval la cca. 200 m de autostradă. Acestea se unesc într-un singur cap de evacuare, unde se realizează un bazin decantor cu preaplin, continuat cu un şanţ pereat până la emisar.

Peste terenul astfel pregătit, se va începe refacerea corpului rambleului din materiale granulare, ranforsate cu geogrile, după cum urmează:

Baza rambleului este constituită dintr-o pernă de piatra spartă, armată cu geogrile, iar lățimea pernei va fi mai mare decât ampriza efectivă, reducând astfel încărcarea verticală și implicit a efortului tangențial din baza rambleului.

Perna de piatră  armată impiedică deformarea laterală şi reduce astfel posibilitatea mobilizării unor eforturi tangenţiale mai mari.

Grosimea pernei va fi de 1,50 m, iar numărul stratelor de geogrile de armare va fi de 4 straturi. este proiectat a se executa din balast, sort 0 – 63. Deoarece taluzurile proiectate inițial sunt de 2:3, pante ce se vor menține pentru continuitatea taluzurilor existente, acestea vor fi armate cu geogrile, constituite în structuri de pământ armat, de o parte și alta a autostrăzii. Zona de aplicare a armăturilor este de 6,00 m de la fața taluzului. Distanța între armături va fi de 50 cm.

Pentru asigurarea nedeformabilității, (bombării taluzurilor), se vor realiza la fiecare 2,00 m de înăltime, legături din geogrile de acelasi tip cu cele utilizate la perna din piatră spartă, respectiv geogrile rigide, cu rezistența efectivă la alungirea de 5%, de  100 kN/m. Armarea taluzurilor se va face cu geogrile.

Pentru sistemul rutier se menţine aceeaşi soluţie tehnică folosită şi în proiectul iniţial, respectiv, un sistem rutier semirigid, cu următoarea configuraţie:

 •   5 cm  -  beton asfaltic de uzura MASF 16
 •   6 cm  -  beton asfaltic deschis BAD25m
 • 12 cm  -  anrobat bituminos tip AB2
 • 20 cm  -  balast stabilizat cu ciment
 • 30 cm  -  strat de balast
 • 20 cm  - strat de forma din materiale coezive tratat cu ciment sau compusi pe baza de ciment.

În cel mai scurt timp posibil, Proiectantul urmează să întocmească Detaliile de execuţie şi totodată să asigure asistenţa tehnică pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor.

De asemenea, soluţiile de remediere aferente celorlalte zone cu degradări urmează să fie realizate de către Proiectant şi prezentate în cadrul CTE/CNADNR în scopul avizării.

Aşadar, având la îndemană documentele întocmite, istoricul autostrăzii Orastie-Sibiu Lot 3, evaluarea şi monitorizarea din şantier, expertizele comandate şi realizate, pentru operativitate a fost luată decizia înfiinţării Unităţii de Implementare pentru remedierea problemelor identificate pe Autostrada Orăştie-Sibiu Lot 3, condusă de directorul DRDP Cluj, inginer Eugen Cecan.

Materialele şi utilajele necesare remedierii acestui sector au fost contractate şi vor fi furnizate în şantier în funcţie de necesităţile momentului construcţiei.

De asemenea, pe lângă problema de la 60+600, în urma analizelor şi expertizelor, au mai fost identificate 10 puncte care ar putea fi remediate tot în regie proprie. Analiza făcută a condus la ideea că este imperios necesară refacerea celor 200 m de autostradă demolată şi a celor 10 puncte cu mici probleme ce pot fi remediate fără prea mari eforturi.

 

CNADNR, deschisă la transparenţa decizională, a analizat toate ideile, propunerile, aprecierile venite atât de la specialişti, cât şi de la societatea civilă. Dar, orice hotărâre luată de către companie trebuie să exprime soluţia oferită de expertiza tehnică atestată şi recunoscută a specialiştilor autorizaţi care îşi asumă soluţile proiectate. Executarea oricărui proiect se face cu asumarea răspunderii de către toţi factorii decizionali.

În acest context, considerăm că atât greşelile, cât şi realizările trebuie responsabilizate şi asumate. Indiferent de părerile, ideile, opiniile exprimate în afara unui cadru legal, răspunderea revine celor care deţin autorizarea şi experienţa în domeniu, cei care îşi asumă din punct de vedere legal aceste soluţii.

Exacerbarea unor informaţii de către cei necalificaţi cu privire la anumite proiecte în derulare poate avea riscul de a determina bulversarea opiniei publice, inducerea în eroare a acesteia şi, chiar mai mult, poate crea o stare de panică artificială nejustificată.

Considerăm că este un consens că acest proiect trebuie finalizat şi că cei 22 de km trebuie redaţi traficului.

Pentru ca deschiderea traficului să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, CNADNR a optat şi a hotărât ca refacerea celor 200 de metri să se realizeze concomitent cu cele 10 puncte cu alte deficienţe identificate pe acest tronson. Monitorizarea, testările şi verificările care vor urma vor fi garanţia pentru un trafic desfăşurat în condiţii optime.

În cadrul CTE-CNADNR a fost aprobat Proiectul Tehnic pentru refacerea corpului autostrăzii, îmbunătăţirea terenului de fundare, şi care, împreună cu Proiectul tehnic iniţial vor sta la baza refacerii lotului 3 al autostrăzii Orăştie - Sibiu.

Precizăm că garanţia de bună execuţie depusă de către Antreprenor în valoare de aproximativ 60 de milioane a fost executată. De asemena, au fost făcute publice şi procedurile de achiziţie a materialelor şi utilajelor necesare pentru executarea acestor lucrări.

Din acest moment, al aprobării Proiectului, executarea şi monitorizarea lucrărilor din şantier intră în responsabilitatea  UIP-ului special creat. Astfel, la sfârşitul lunii septembrie 2016 traficul rutier va putea fi reluat în condiţii de siguranţă rutieră şi confort.

" Aşa după cum ne-am propus şi ne-am organizat încă de la începutul anului, făcând abstracţie de toate articolele eronate şi declaraţiile unor persoane neavizate, vom redeschide traficul pe lotul 3 al autostrăzii Orăştie - Sibiu în această toamnă, la sfârşitul lunii septembrie, în condiţii de siguranţă şi confort. Pentru realizarea acestui obiectiv am parcurs toate etapele conforme cu procedurile legale de achiziţie publică pentru materialele şi utilajele necesare, fiind respectate termenele şi normele legale. De asemenea acestea au inclus şi etapele de proiectare şi lucrări pregătitoare. În sfârşit am ajuns în etapa în care intrăm în şantier ca să refacem zona afectată. La fel de importantă ca refacerea este monitorizarea pentru respectarea îndeplinirii proiectului şi a graficelor de execuţie. Aştept ca toţi cei implicaţi în proiect să fie capacitaţi şi responsabilizaţi la maxim", a declarat Cătălin Homor, directorul general al CNADNR SA.

 

 

DIRECTOR GENERAL

CĂTĂLIN HOMOR