---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București,05.04.2019

Comisia Europeană, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului1, în special articolul 102 alineatul (2),a adoptat în data de 02.04.2019, Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a contribuției financiare la proiectul major ”Rețeaua de infrastructură rutieră integrată pentru zona orbitală din București”, selectat în cadrul programului operațional ”Infrastructura Mare” în România.

Costul eligibil total al proiectului major este  stabilit la suma de 1.250.577.849 euro.

Obiectivul general al acestui proiect este de a finaliza rețeaua de drumuri orbitale București pentru a asigura interconectivitatea adecvată între 3 autostrăzi existente și drumurile naționale cu statut de drumuri, autostrăzi și drumuri europene pentru care km 0 este definit în Bucureşti.

Rezultatele așteptate ale proiectului  sunt: construirea a 51.195 km la secțiunea de autostradă 2x2 nouă (varianta de ocolire București, sectorul de sud, A0); modernizarea a 20.219 km de drum național pe sectoarele A1 - DN7 și DN2 - A2, parte din varianta de ocolire București (din care 8,695 km pentru sectorul A1 - DN7 și 11,524 km pentru sectorul DN2 - A2); construirea a 4 Pasaje (pasaj superior Domnesti, pasaje Mogosoaia, Oltenița și Berceni); extinderea la 4 benzi de 14.525 km a variantei de ocolire  București existente, între sectorul A1 -DN5.

Durata este de 120 luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod SMIS: 120234

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.